อัพเดตข่าวล่าสุด!

051162 ghg1
เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเตรียมเก็บกักน้ำไว้ใช้แต่หวั่นไม่เพียงพอ วอนขอให้เขื่อนลำปาวย่นระยะเวลาส่งน้ำเร็วขึ้น
      ตามที่เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2562 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว จ.กาฬสินธุ์ ได้ประกาศหยุดส่งน้ำฤดูฝน ปี 2562 และการส่งน้ำฤดูแล้ง ปี 2562/2563 โดยจะเริ่มลดการส่งน้ำ ในคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายและคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2562 และจะปิดสนิทในวันที่ 7 พ.ย. 2562 ส่วนการส่งน้ำฤดูแล้ง ปี 2562/2563 โครงการฯจะจัดประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (Joint Management Committee for Irigation : JMC) ประมาณเดือน ธันวาคม 2562 เพื่อร่วมกันพิจารณา ประเมินสถานการณ์น้ำ และกำหนดแผนการส่งน้ำฤดูแล้ง ปี 2562/2563 แล้วจะประกาศมติการประชุมให้ทราบต่อไปนั้น

051162 ghg2
      โดยในช่วงการหยุดส่งน้ำเพื่อให้เกษตรกรได้เก็บเกี่ยวข้าวนาปีนั้น โครงการฯ จะทำการสำรวจตรวจสอบอาคารชลประทานที่ได้รับความเสียหาย รวมทั้งดำเนินการซ่อมแซม บำรุงรักษาคลองส่งน้ำและอาคารประกอบ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการส่งน้ำฤดูแล้ง ปี 2562/2563 จึงขอให้เกษตรกรและผู้ใช้น้ำในทุกภาคส่วน ที่ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำลำปาว ผ่านคลองส่งน้ำ ได้เก็บกักน้ำไว้ในสระน้ำ บ่อพักน้ำ เพื่อใช้ในกิจกรรมเลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง และกิจกรรมอื่น ๆ ไว้ให้เพียงพอ รวมทั้งเพื่อใช้ประโยชน์ในการอุปโภค-บริโภค และเลี้ยงสัตว์ต่อไป
        ด้านผู้เลี้ยงกุ้งที่บ้านโพธิ์ศรี ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ที่มีบ่อกุ้งอยู่ช่วงท้ายของคลองส่งน้ำ ได้ทำการเก็บกักน้ำไว้ในสระพักน้ำแล้ว แต่ยังคาดว่าน้ำจะไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงกุ้ง น้ำที่สำรองไว้จะสามารถใช้บริหารในการเลี้ยงกุ้งได้เพียงแค่เดือนเดียว ส่วนระยะเวลาที่เขื่อนลำปาวหยุดส่งน้ำมีเวลานานถึง 2 เดือน จึงขออยากให้เขื่อนลำปาวพิจารณาเลื่อนเวลาส่งน้ำให้เร็วขึ้น เพื่อช่วยเหลือผู้เลี้ยงกุ้งที่มีบ่อกุ้งอยู่ท้ายคลองส่งน้ำที่ได้รับความเดือดร้อน

051162 ghg3
       นายภานุมาศ ทองสัมฤทธิ์ ผู้เลี้ยงกุ้งรายหนึ่งกล่าวว่า “ผู้เลี้ยงกุ้งที่มีบ่อกุ้งติดกับคลองใหญ่จะไม่ค่อยประสบปัญหาการขาดน้ำ แต่บ่อกุ้งของตนอยู่ท้ายคลองซอยส่งน้ำจะได้รับความเดือดร้อนอย่างแน่นอน เพราะระยะเวลาที่เขื่อนลำปาวหยุดส่งน้ำมีถึง 2 เดือน ซึ่งน้ำที่ตนเองทำการเก็บกักไว้ใช้จะสามารถใช้ได้เพียงแค่เดือนเดียวเท่านั้น จะไม่สามารถถ่ายน้ำได้ น้ำจะเขียว ส่วนการใช้เครื่องปั่นออกซิเจนมาช่วยก็ใช้เพียงบรรเทา ไม่สามารถช่วยให้น้ำดีได้ทั้งหมด ส่วนตนเองก็เข้าใจว่าการหยุดส่งน้ำก็เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ทำการซ่อมแซมคลองส่งน้ำ จึงอยากขอให้เขื่อนลำปาวพิจารณาส่งน้ำให้เร็วขึ้น
      สำหรับสถานการณ์น้ำปัจจุบันในอ่างเก็บน้ำลำปาว ณ วันที่ 5 พ.ย. 2562 มีปริมาณน้ำอยู่ที่ 1,578.50 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น 79.72 เปอร์เซ็นต์ของน้ำในอ่าง ระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำ 3.25 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่การเพาะปลูกพืชฤดูฝน รวม 306,325 ไร่ ประกอบด้วย นาข้าว 301,472 ไร่ , พืชไร่พืชผัก 30 ไร่ , บ่อปลา 1,501 ไร่ และบ่อกุ้ง 3,322 ไร่