อัพเดตข่าวล่าสุด!

180163 tg1

กาฬสินธุ์ ชูลาดต้นยางเป็น Street Food สร้ายรายได้ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดงานมหกรรมอาหารริมบามวิถี(Streed Food) ชูลาด้นยางเป็นตลาดต้นแบบ Street Food สร้างรายได้ให้กับชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยว
       เมื่อวันศุกร์ ที่ 17 มกราคม 2563 ที่ตลาดต้นยาง เทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ นายเรวัต อารีรอบ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงานมหกรรมอาหารริมบามวิถี(Streed Food) ซึ่งตลาดต้นยางเป็นต้นแบบสำหรับตลาดที่เติบโตจากภายในชุมชนที่เน้นการสร้างมารฐานใหม่ คือความสะอาด ปลอดภัย สะดวก และไม่ใช้โฟม ลดการใช้ถุงพลาสติก ปัจจุบันผ่านเกณฑ์การประเมินจากกรมอนามัย ระดับดีมาก ซึ่งจะยกระดับเป็นลาดแห่งความสุขเป็นลาดเพื่อการท่องเที่ยว

180163 tg2

     โดยมีนายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์, นายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์, แพทย์หญิงทิวาวรรณ ปิยกุลมาลา ผู้อำนวนการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ นายอำเภอยางลาด พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน ร่วมภายในงานเป็นจำนวนมาก

180163 tg3
      พันจ่าตรีสมชาย ภูเขียวขำ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลยางลาด กล่าวว่า ตลาดต้นยางเทศบาลตำบลยางตลาดเริ่มดำเนินการเมื่อวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์2554 ณ บริเวณถนนเวียงเพิ่มขณะนั้นชื่อ "ตลาดถนนคนเดิน" มีผู้ประกอบกิจการจำนวน 60 แผง ต่อมามีจำนวนผู้ประกอบการเพิ่มเรื่อยๆ ในพ.ศ. 2562 ได้เปลี่ยนชื่อจากตลาดถนนคนเดินเป็น "ตลาดต้นยาง" มีผู้ประกอบการประเภทอาหารจำนวน 140 แผงประเภทเสื้อผ้าและสินค้าเบ็ดเตล็ดจำนวน 62 แผงรวมแผงขาย สินค้าทั้งสิ้นจำนวน 202 แผง มีคณะกรรมการตลาดจำนวน 10 คน

180163 tg4       สำหรับตลาดต้นยางแห่งนี้ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ให้ผู้ประกอบการได้มาจำหน่ายสินค้าเพื่อเป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลยางตลาดและขตพื้นที่ใกล้เคียง เป็นปรับปรุงพัฒนาให้ตลาดได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่สะอาดและมีคุณภาพ อีกทั้งยังส่งเสริมเป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาตลาดอย่างต่อเนื่อวในหลายๆด้าน โดยผลจากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจึงทำให้ตลาดต้นยางเทสบาลตำบลยาตลาดประสบความสำเร็จ จนเป็น "ตลาดแห่งความสุข"

180163 tg5        ซึ่งประกอบด้วย 5 มิติ ได้แก่ "มิติด้านเศรษฐกิจ" ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้มากขึ้นจากการนำสินค้ามาจำหน่าย "มิติด้านสุขภาพ"ส่งผลให้ผู้บริโภคได้อาหารสะอาดปลอดภัยราคาเป็นธรรม "มิติด้านการมีส่วนร่วม" คือได้ความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายต่างๆ เช่นสาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาล ศูนย์อนามัย สถานีตำรวจ ผู้ประกอบการและพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดียิ่ง "มิติด้านสังคม" ตลาดต้นยางได้ส่งเสริมให้บุตรหลานใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการช่วยเหลือผู้ปกครองในการจำหน่ายสินค้า จึงเกิดโครงการ ลูกคนดีศรีตลาดต้นยางขึ้น และตลาดแห่งนี้ยังเป็นศูนย์กลางธารน้ำใจเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ "มิติด้านความยั่งยืน" เราจะพัฒนาและรักษามาตรฐานเรื่องคุณภาพ เรื่องความสะอาดปลอดภัย เรื่องราคาที่เป็นธรรม และเรื่องสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่คู่ตลาดต้นยางต่อไป

180163 tg6
       ความสำเร็จของตลาดต้นยางเกิดจากความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน คณะกรรมการตลาด ผู้ประกอบการ และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ และเรากำลังรวมพลังกันเพื่อพัฒนาให้อำเภอยางตลาดเป็นอำเภอ Street Food ต่อไป