อัพเดตข่าวล่าสุด!

170263 df1

ชมภาพมุมสูง ฟ้อนรำรวมพลคนชนเผ่าของดีอำเภอสมเด็จ

       ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอสมเด็จ  จ.กาฬสินธุ์ นายชัยธวัช  เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานรวมพลคนชนเผ่าและของดีอำเภอสมเด็จ โดยมีนางนงค์นิตย์  เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ นายสมลักษ์ ยกน้อยวงศ์ นายอำเภอสมเด็จ นายประยงค์ โมคภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์,นางเฉลิมขวัญ สุริยวนากุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ชาวบ้าน  ซึ่งแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง และชุดประจำชนเผ่า ร่วมงานเป็นจำนวนมาก
     โดยก่อนการพิธีเปิดงาน ขบวนนางรำกว่าพันชีวิต ที่แต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองและชุดประจำชนเผ่า  ได้ร่วมฟ้อนรำแสดงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมด้านศิลปนาฏลีลา  ซึ่งประยุกต์ท่าร่ายรำจากวิถีชีวิต ด้วยท่วงท่าที่อ่อนช้อย สวยงาม ท่ามกลางทะเลธุง  สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก

                                                                                                        

 
      นายสมลักษ์ ยกน้อยวงศ์ นายอำเภอสมเด็จ  กล่าวว่า อำเภอสมเด็จ มีประวัติความเป็นมายาวนาน มีมรดกทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย
ประชากรประกอบด้วยหลายชนเผ่า ที่อพยพมาตั้งแต่สมัยโบราณ  เช่น ภูไท ไทโส้ ไทญ้อ ไทภู ไทกะเลิง ไท ลาว ลาวกลาง ไทโย้ย ลาวใต้ ไทท่ง รวมถึงเชื้อชาติจีน และเวียดนาม ในพื้นที่ อ.สมเด็จ จึงมีกิจกรรมที่สื่อแสดงออกถึงวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติสวยงาม  เช่น ถ้ำผาลี่ ผาเสวย  แต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมและศึกษาหาความรู้เป็นจำนวนมาก  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการหลอมรวมความรักของคนชนเผ่า ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ จึงได้จัดงาน รวมพลคนชนเผ่าและของดีอำเภอสมเด็จ  ขึ้น เพื่อหลอมรวมความรัก สามัคคี เชื่อมความสัมพันธ์ ของคนพื้นเมืองหลายชนเผ่า แสดงถึงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่น และส่งเสริมท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน  ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2

170263 df2

 

     ด้านนายชัยธวัช  เนียมศิริ ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า การจัดงาน รวมพลคนชนเผ่าและของดีอำเภอสมเด็จ  นอกจากจะเป็นการแสดงของดีที่เป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของชนเผ่าหรือชาติพันธุ์ต่างๆแล้ว ยังจะเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน ประชาชน และสถาบันต่างๆ  ในด้านการดำเนินงานวัฒนธรรมของชาติ เพื่อที่จะรักษาและธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ  ส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงวัฒนธรรม  เพื่อเกิดการรวมกลุ่มของคนชนเผ่าให้มีความรัก ความสามัคคี  ตลอดทั้งเป็นการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  สร้างความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมประเพณี  สู่การค้าการลงทุน ไปยังอำเภอและจังหวัดใกล้เคียง และระดับภูมิภาค สู่กลุ่มประเทศในประชาคมอาเซียน โดยใช้วัฒนธรรมประเพณีเป็นสื่อกลาง  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว  ที่จะเป็นช่องทางเพิ่มรายได้แก่ชุมชนและท้องถิ่น  ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีอาชีพ มีคุณภาพชีวิต ที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามนโยบายรัฐบาล