อัพเดตข่าวล่าสุด!

280563 llo1

 “ซุ้มหนองสอสร้างสุข” โรงทาน-จุดแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากวิกฤตโควิด-19 แบบครบวงจรแห่งแรกของจังหวัดกาฬสินธุ์

        นายสมเจตน์ เต็งมงคล นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดซุ้มหนองสอสร้างสุข โดยนายสมเจตน์ เต็งมงคล ยังมอบไข่ไก่ และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป พร้อมให้ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองสอ ได้เข้าเลือกอาหารเพื่อเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารอีกด้วย อาทิ ไข่ไก่ ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ข้าวสารเหนียว ข้าวสารจ้าว อีกทั้งของใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ ยาสีฟัน ผงซักผ้า และมีโรงทานอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองสอ โดยมีนายกังวาน แสนอุดม ปลัดเทศบาลตำบลหนองสอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนชาวตำบลหนองสอให้การต้อนรับอย่างพร้อมเพรียง

280563 llo2      นายกังวาน แสนอุดม ปลัดเทศบาล ทำหน้าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองสอ กล่าวถึงที่มาและความสำคัญ โครงการซุ้มหนองสอสร้างสุข เทศบาลตำบลหนองสอว่า “จากสถานการณ์ปัจจุบันในการระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในหลาย ๆ ด้าน หน่วยงานภาครัฐจึงตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนและจึงริเริ่มเกิดเป็นโครงการ ตู้ปันสุข แต่ เนื่องจากถ้าไม่มีการจัดระเบียบ ปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาคือ เกิดกรณีการหยิบของบริจาคมากเกินความจำเป็น ทำให้คนที่เดือดร้อนคนอื่น ๆ ไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึง ทางหน่วยงานเทศบาลตำบลหนองสอ จึงได้ปรึกษาและวางแผน การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.), ผู้นำชุมชน และหน่วยงานอื่นๆ จากกรณีที่การนำเอาตู้มาจัดตั้ง โดยไม่มีผู้ควบคุมดูแลความเรียบร้อย ประชาชนจึงสามารถหยิบสิ่งของได้ตามความต้องการของตนเอง โดยในบางครั้งไม่ได้มีการคำนึงถึงความเดือดร้อนของผู้อื่น ทำให้มีผลกระทบที่ตามมา คือประชาชนไม่ได้รับสิ่งของอย่างทั่วถึง ประกอบกับสมเด็จพระสังฆราชที่ทรงพระราชดำริให้จัดตั้งโรงทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 เพื่อที่จะอนุเคราะห์ประชาชนผู้ประสบความยากลำบาก เทศบาลตำบลหนองสอจึงเกิดโครงการซุ้มหนองสอสร้างสุข ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนโรงทานและส่วนแบ่งปันสิ่งของอุปโภคและบริโภค มีรายละเอียด ดังนี้ ส่วนโรงทาน จะเริ่มให้บริการตั้งแต่ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป โดยมีรูปแบบคือ การประกอบอาหารเพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชน อีกทั้งยังมีการแจกจ่ายผลิตผลทางการเกษตรของคนใน ชุมชนที่มีความประสงค์ที่ต้องการแบ่งปันให้แก่ผู้อื่น และส่วนแบ่งปันสิ่งของอุปโภคและบริโภค จะให้บริการตั้งแต่ เวลา 06.00-18.00 น. มีรายละเอียดที่คล้ายคลึงกับโครงการตู้ปันสุขคือ การให้ประชาชนนำเอาสิ่งของอุปโภคและ บริโภคมาจัดวางไว้ เพื่อแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นต่อไป โดยโครงการซุ้มหนองสอสร้างสุข มีแนวคิดที่จะเสริมสร้างบทบาทความเป็นชุมชน ที่มีการแลกเปลี่ยนและแบ่ง ปันสิ่งของที่มีอยู่ภายในชุมชน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน อีกทั้งนอกจากจะเป็นการแบ่งปันให้ คนในชุมชนแล้วยังเป็นการแบ่งปันให้แก่ผู้ที่สัญจรผ่านซุ้มหนองสอสร้างสุขแห่งนี้อีกด้วย”

280563 llo3     โดยจุดเด่นซุ้มหนองสอสร้างสุข จะมี จิตอาสา เจ้าหน้าที่เทศบาล กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ทีมแพทย์ สารวัตร อสม. เพื่อที่จะทำโรงทานและดูแลควบคุม จัดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ให้ซุ้มหนองสอสร้างสุขเพื่อจัดการปัญหาที่เกิดขึ้น โดยการรับบริจาคสิ่งของอุปโภคและบริจาคนั้น สามารถบริจาคได้ในหลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น การนำเอาสิ่งของมาบริจาคได้ด้วยตนเองที่ซุ้มหนองสอสร้างสุข และการบริจาคผ่านช่องทางไลน์ ซุ้มหนองสอสร้างสุข ซึ่งจะมีคิวอาร์โค้ด ประชาสัมพันธ์ในเขตชุมชน เทศบาลตำบลหนองสอ ทั้งนี้ทางเทศบาลมีความตั้งใจ และคาดหวังว่าการเยียวยาจากโครงการซุ้มหนองสอสร้างสุขนี้ จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเทศบาลหนองสอได้อย่างทั่วถึง ตามหลักแนวคิดของโครงการที่จะเสริมสร้างบทบาทความเป็นชุมชนให้เข็มเเข็งต่อไป

                                                               >>>>>>>>>สนับสนุนข่าวโดย<<<<<<<<<<<

sponser