อัพเดตข่าวล่าสุด!

170663 yuu1

กาฬสินธุ์ รมว.การอุดมศึกษาฯ ชื่นชมความสำเร็จโครงการยุวชนอาสา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องโครงการยุวชนอาสา ระยะที่ 1 มีนักศึกษากว่า 800 คน จาก 7 มหาวิทยาลัย ลงพื้นที่ทำงานร่วมกับชุมชน พอใจที่เห็นความสำเร็จเกิดขึ้น เตรียมขยายผลทั่วประเทศ

               เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 63 นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการยุวชนอาสา ในระยะที่ 1 ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่อง มีนักศึกษากว่า 800 คน จาก 7 สถาบัน ดำเนินโครงการร่วมกับชุมชน จำนวน 83 โครงการ ใน 15 อำเภอ ของจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ รองศาสตราจารย์จิรพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวต้อนรับและรายงานความสำเร็จของโครงการ

170663 yuu3

              นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า รู้สึกชื่นชมที่เห็นยุวชน ลงพื้นที่ไปทำงานร่วมกับชุมชน จากผลสำเร็จที่ได้ทำให้พบว่า นักศึกษา มีความรู้เพิ่มเติมนอกห้องเรียน เมื่อพบเห็นปัญหา ก็สามารถแปลงปัญหาให้เป็นโอกาสได้ เตรียมขยายผลดำเนินโครงการ ในระยะที่ 2 โดยมีจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นต้นแบบ

170663 yuu2

               นอกจากนี้ยังได้ร่วมเสวนากับนักศึกษาที่มีผลงานเด่นภายใต้โครงการยุวชนอาสา มอบสิทธิ์เข้าร่วมโครงการการพัฒนาแนวคิดเพื่อสร้างรูปแบบธุรกิจนวัตกรรม มูลค่า 100,000 บาท จากกองทุนยุวสตาร์ทอัพ ให้กับกลุ่มนักศึกษาที่มีศักยภาพในการต่อยอดธุรกิจและเดินทางไปเยี่ยมชมความสำเร็จของโครงการยุวชนอาสา ในโครงการยกระดับบริการบ้านพักชุมชนสู่การเป็นโฮมสเตย์มาตรฐานประเทศไทย ที่หมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชนบ้านหนองแวงภูปอ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์

170663 yuu5

        รองศาสตราจารย์จิรพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำหรับโครงการยุวชนอาสาเป็นโครงการที่ให้นักศึกษาหลากหลายสาขารวมกลุ่มกันเพื่อบูรณาการความรู้ในการแก้ไขปัญหาในชุมชน โดยมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เป็นที่ปรึกษา  โดยให้นักศึกษาลงไปทำงานในพื้นที่จำนวน 1 ภาคการศึกษา และประเมินผลการเรียนการสอนจากการทำงาน ดำเนินการในระยที่ 1 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562 - กันยายน 2563  นำร่องที่จังหวัดกาฬสินธุ์

170663 yuu6

         โดยมีโครงการที่เข้าร่วมทั้งหมดจำนวน 83 โครงการจากจำนวน 7 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม  มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์   มีนิสิต/นักศึกษาจำนวนมากกว่า 800 คน เข้าร่วมโครงการ และมีอาจารย์จาก สถาบันอุดมศึกษาเป็นที่ปรึกษาร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้นิเทศ งานและแนะนำให้กับกลุ่มนิสิต/นักศึกษา  ซึ่งมีชุมชนเป้าหมายใน 60 ตำบล 15 อำเภอ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ 

                                                                           >>>>>>>>>>>>>>สนับสนุนข่าวโดย<<<<<<<<<<<<<<

sponser